Община Стражица
Портал за електронни административни услуги
Група услуги Наименование на административна услуга Възможности
1. Гражданска регистрация и актосъставяне 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес. Заяви
2. Гражданска регистрация и актосъставяне 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за Гражданска регистрация и актосъставяне Заяви
3. Гражданска регистрация и актосъставяне 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Заяви
4. Гражданска регистрация и актосъставяне 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Заяви
5. Гражданска регистрация и актосъставяне 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Заяви
6. Гражданска регистрация и актосъставяне 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за Гражданска регистрация и актосъставяне (акт за раждане, акт за смърт) Заяви
7. Гражданска регистрация и актосъставяне 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Заяви
8. Гражданска регистрация и актосъставяне 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Заяви
9. Гражданска регистрация и актосъставяне 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Заяви
10. Гражданска регистрация и актосъставяне 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Заяви
11. Гражданска регистрация и актосъставяне 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Заяви
12. Гражданска регистрация и актосъставяне 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение Заяви
13. Гражданска регистрация и актосъставяне 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Заяви
14. Селско стопанство и екология 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии Заяви
15. Селско стопанство и екология 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи Заяви
16. Общинска собственост 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Заяви
17. Общинска собственост 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Заяви
18. Устройство на територията 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Заяви
19. Местни данъци и такси 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси Заяви
20. Местни данъци и такси 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Заяви
21. Местни данъци и такси 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Заяви
22. Местни данъци и такси 2124 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси Заяви
23. Местни данъци и такси 2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства Заяви
24. Местни данъци и такси 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Заяви
25. Местни данъци и такси 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Заяви
26. Местни данъци и такси 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство Заяви
27. Местни данъци и такси 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения Заяви
28. Местни данъци и такси 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Заяви
29. Местни данъци и такси 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона Заяви
30. Местни данъци и такси 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона Заяви
31. Местни данъци и такси 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство Заяви
32. Местни данъци и такси 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство Заяви
33. Местни данъци и такси 9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея Заяви
34. Местни данъци и такси 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение Заяви
35. Местни данъци и такси 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Заяви
36. Местни данъци и такси 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата Заяви
37. Местни данъци и такси 9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Заяви
38. Местни данъци и такси 9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ Заяви
39. Местни данъци и такси 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък Заяви
40. Местни данъци и такси 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК Заяви
41. Местни данъци и такси 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Заяви
42. Местни данъци и такси 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък Заяви